Collection of useful website for app designer

1. http://www.mobile-patterns.com/ CategoryOK) Android/Iphone Screen. 2. http://uxarchive.com/ Only for iPhone screen 3. http://pttrns.com/ Iphone/Ipad/iOS7 screen. 4. http://www.uiparade.com/ Can download 5. http://inspired-ui.com/ Iphone/Andriod/Ipad screen. 6. http://androidniceties.tumblr.com/ Only for Android 7. http://androidpttrns.com/ Only for Android 8. http://patterntap.com/ UI Database 9. http://littlebigdetails.com/ Explanation about the details. 10. http://capptivate.co/ 11. http://ui-animations.tumblr.com/ GIF animation capture 12. http://dribbbleboard.com/ 13. Bonus: http://www.graphicsfuel.com/2013/12/20-mobile-app-concepts-with-gif-animated-previews/ Advertisements

Web / Mobile Designer có nên học thêm về ngôn ngữ lập trình không?

“Lời khuyên cho những nhà thiết kế web/mobile khi nghĩ đến tương lai là nên chọn học 1 lập trình” tham khảo từ 1 bài báo  businessinsider. Nếu hoàn toàn không thử học ngôn ngữ lập trình thì nỗi sợ về việc lập trình có thể gây trở ngại lớn hơn..ở đây là nói về việc […]