Creative business Cards

http://design-milk.com/10-creative-business-cards/ Design by Andrew Townsend for Un.titled Black & white with a touch of red Design by 485 inc for Artistaday; Found via Beast Pieces Black & white typography with inkless impression design Design by: One Plus One Design for Kamp Photography Simple bright logos on brown craft paper Design by Mode Design; Found via For Print Only Bold, black & white and graphic design with […]

Những chú ý khi làm mới Portfolio

Design Director của Facebook đưa ra các tiêu chuẩn khi xem xét Portfolio Hằng ngày có rất nhiều Portfolio của sinh viên gửi vào để tuyển dụng đầu vào. Tuy nhiên khi xem xét thì có rất nhiều điểm đáng tiếc, không phải nói về cách biểu hiện bị giới hạn mà nói tới các […]